Nem jelzálog alapú fogyasztói devizahitelek forintosítása

1. Mi az a forintosítás?

A forintosítás során a pénzügyi intézményeknek a törvényben rögzített árfolyamon forintosítaniuk kell a deviza alapú hiteleket és pénzügyi lízing szerződéseket.

A szerződésből eredő, devizában nyilvántartott követelést a pénzügyi intézmény az MNB által 2015. augusztus 19. napján jegyzett hivatalos devizaárfolyamon – azaz CHF esetén 287,22 HUF/CHF, EUR esetén 309,20 HUF/EUR árfolyamon – forint követelésre váltja át, emellett elengedi az ezen árfolyam és a jelzálogkölcsön tartozások forintosítása során alkalmazott CHF esetén 256,47 HUF/CHF, EUR esetén 308,97 HUF/EUR árfolyam közötti különbözetet.

A két árfolyam közötti különbözetet tehát a pénzügyi intézmény elengedi a fogyasztókkal szemben fennálló követeléséből.

A forintra átváltást követően havonta azonos összegű törlesztőrészletekkel kell számolnia, melyek összege csak a  referencia kamatváltozásból eredően változhat.

2. Kiket érint?

A törvény azokra a hatályos, devizaalapú fogyasztói kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésekre vonatkozik, amelyek kötelezettje 2015. augusztus 31-én fogyasztó.

Nem vonatkozik:

  • felmondott, deviza alapú kölcsön és lízingszerződésekre, ha a lejárt követelés már forintban van nyilvántartva
  • az ingatlanon alapított devizaalapú jelzálogjoghitelekre;
  • a törvény hatálybalépése előtt forintosított kölcsönszerződésekre, valamint
  • a nem fogyasztói (a vállalkozások, egyéni vállalkozók és egyéb szervezetek) kölcsön- és lízingszerződésekre.

3. Mit kell tennem, hogy forintosítsák a szerződésemet?

Alapesetben nem kell tennie semmit.

Ha nem él írásbeli ellenvetéssel vagy a díjmentes felmondás lehetőségével a szerződés a tájékoztató levél kézhezvételétől számított 31. napon automatikusan módosul!

4. Mit kell tennem, ha nem fogadom el a szerződés forintosítását?

Amennyiben nem kívánja elfogadni finanszírozási szerződésének forintra váltását, akkor Önnek írásbeli nyilatkozatban kell jeleznie, hogy a szerződés módosításához nem járul hozzá. Ezen nyilatkozat postázására az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül van lehetősége. Ebben az esetben ajánljuk, hogy használja a forintosításról szóló levelünk mellékleteként csatolt formanyomtatványt.

Szintén 30 napon belül van lehetősége finanszírozási szerződésének felmondására, amelyet írásban, díj-, költség- és jutalékmentesen tehet meg. Ebben az esetben még az eredeti szerződésben meghatározott feltételek szerint fennálló tartozását kell egy összegben megfizetnie, tehát szerződését mint deviza alapú szerződést kell végtörlesztenie, piaci árfolyamon a jogszabályok szerint. Így ebben az esetben nem illeti meg a jogszabály által biztosított kedvezményes árfolyam. A végtörlesztendő összeget 30 napon belül köteles teljesíteni. Amennyiben ezen teljesítés elmarad a pénzügyi szolgáltató jogosult azt mint lejárt  esedékességű követelést behajtani.

5. Hogyan változhat a törlesztő részletem és a hátralévő futamidő?

A 2015 decemberétől fizetendő új törlesztő részlet meghatározásakor a tőketartozásba bele kell számítani a késedelmes követelésrészt és a még nem esedékes követeléseket is.

Törlesztőrészlet emelkedésre, illetve futamidő hosszabbításra első sorban akkor kell számítania, ha

  • van késedelmes tartozása, vagy
  • Havi fix konstrukcióban van felhalmozott  árfolyamkülönbözete .

A törlesztőrészlet kizárólag akkor emelkedhet 15%-nál nagyobb mértékben, ha a módosítást követően a futamidő a kezdő időponttól számítva eléri a 12 évet, viszont ebben az esetben sem lehet több mint a 2015. december 1. napját megelőző három hónapban fizetendő törlesztőrészlet (árfolyamkülönbözettel együtt) számtani átlagának 125%-a.

A forintosítási ajánlat kézbesítését követő 60 napon belül költségmentesen kezdeményezheti a szerződés futamidejének rövidítését, ha vállalja az ebből adódó magasabb törlesztőrészlet fizetését.  Ebben az esetben kérjük, jelölje meg a vállalt havi törlesztő részlet összegét.

6. Mikortól kell az új törlesztőrészleteket fizetnem?

Amennyiben nem kéri a forintosítás mellőzését, 2015 decemberében már az új törlesztőrészletek lesznek visszamenőlegesen érvényesek.

A pénzügyi intézmények ugyanakkor a forintban meghatározott esedékes törlesztőrészletet utólag állapítják meg, ezért az Ön által novemberben, decemberben, esetleg januárban megfizetett törlesztőrészletek összege eltérhet a forintra átváltás során kiszámított új törlesztőrészlet összegétől.

Az új törlesztőrészletek és a már megfizetett törlesztőrészletek közötti különbséggel, amely tartozás és túlfizetés is lehet, a pénzügyi intézménynek el kell számolnia.

7. Milyen határidőkre figyeljek?

A forintosítási ajánlatról szóló tájékoztató postára adásának határideje 2015. december 15.

A ténylegesen forintosításra kerülő összeg a 2015. december 1-jét követően fennálló tartozásra (lejárt tartozás és még nem esedékes tartozás) vonatkozik.

Amennyiben nem kívánja elfogadni hitelének forintra váltását vagy szerződését költségmentesen szeretné felmondani, arra a forintosításról szóló levelünk kézhezvételétől számított 30 napon belül van lehetősége.

Az új- és a már megfizetett törlesztőrészletek közötti különbséggel, a pénzügyi intézmény a szerződés módosításától számított 60 napon belül, a legközelebb esedékes második törlesztőrészlet összegében számol el.

 8. Hova fordulhatok panasszal a forintosítással kapcsolatban?

A forintosítással kapcsolatban panaszt kizárólag írásban terjeszthet elő a pénzügyi intézményénél, amennyiben

  • nem kapta meg időben a tájékoztató levelet, vagy
  • nem ért egyet a forintra váltás számításával, vitatja a kamat számítását vagy az új törlesztőrészleteket tartalmazó táblázat adatainak megfelelőségét.

Panaszát a pénzügyi intézménynek a beérkezést követő 60 napon belül meg kell válaszolnia. Panaszának elutasítása esetén a PBT-hez fordulhat jogorvoslatért.

A panasz benyújtása - a szerződésmódosítási ajánlat elutasításának hiányában - nem érinti a forintra történő átváltást.

Közzététel

Tájékoztató

 

A+ A-
© 2006-2017. Lombard Lízing Zrt. Minden jog fenntartva